+420 602 837 970 | jiri@klavik.cz
 
 
 
KLAVÍK
ADVOKÁTNÍ, DAŇOVÁ
A ÚČETNÍ KANCELÁŘ
 
 
 
 
 
 

Ceny poskytovaných služeb

 
 
 

ODMĚNA

Odměna za advokátní, daňovou nebo účetní službu je sjednána s klientem vždy předem, nejde-li o mimosmluvní odměnu advokáta.
 
 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Podle zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) může být na návrh spotřebitele prováděno mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Smírčí řízení ve věcech spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem přísluší České advokátní komoře.
 
 

Smluvní odměna

  • Smluvní odměna za advokátní, daňové a účetní služby je účtována na základě dohody s klientem podle rozsahu a náročnosti poskytované služby. Lze ji ujednat jako hodinovou, úkonovou, paušální nebo podílovou.
  • Hodinová odměna je ujednána podle složitosti a rozsahu poskytované služby a činí zpravidla 1 000 Kč za hodinu. Ve složitých případech je cena poměrně navýšena a v případech jednoduchých může být cena snížena.
  • Úkonová odměna je stanovena podle počtu úkonů služby s tím, že je sjednána odměna za jeden úkon poskytované služby. Paušální odměna je ujednána v případě poskytování služby klientům, kteří tuto službu požadují dlouhodobě.Odměna je ujednána paušální částkou za každý měsíc, a to bez ohledu na rozsah poskytované služby v daném měsíci. Podílová odměna je ujednána podílem na hodnotě poskytované služby. Volba způsobu stanovení odměny je vždy záležitostí ujednání s klientem.

 

Mimosmluvní odměna

Není-li mezi advokátem a klientem ujednána smluvní odměna, náleží advokátovi mimosmluvní odměna podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.