Odměna

Odměna za advokátní, auditorskou nebo účetní službu je sjednána s klientem vždy předem, nejde-li o mimosmluvní odměnu za advokátní službu.


  Smluvní odměna

  Smluvní odměna je účtována na základě dohody s klientem podle rozsahu a náročnosti poskytované služby. Lze ji ujednat jako hodinovou, úkonovou, paušální nebo podílovou. Volba způsobu stanovení odměny je vždy záležitostí ujednání s klientem.


  Hodinová odměna

  Hodinová odměna je ujednána podle složitosti a rozsahu poskytované služby a činí zpravidla 1 000 Kč za hodinu. Ve složitých případech je cena poměrně navýšena a v případech jednoduchých může být cena snížena.


  Úkonová odměna

  Úkonová odměna je stanovena podle počtu úkonů služby s tím, že je ujednána odměna za jeden úkon poskytované služby.


  Paušální odměna

  Paušální odměna je ujednána v případě poskytování služby klientům, kteří tuto službu požadují dlouhodobě. Odměna je ujednána paušální částkou za každý měsíc, a to bez ohledu na rozsah poskytované služby v daném měsíci.


  Podílová odměna

  Podílová odměna je ujednána podílem na hodnotě poskytované služby.


  Mimosmluvní odměna

  Není-li mezi advokátem a klientem ujednána smluvní odměna, náleží advokátovi mimosmluvní odměna podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.


Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Podle zákona o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) může být na návrh spotřebitele prováděno mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Smírčí řízení ve věcech spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem přísluší České advokátní komoře.